Амжилттай эксплртлогч байхад тань манай арга хэмжээ танд тусална. Өөрөөр хэлбэл форумаас хүлээн авах мэдлэг мэдээлэл харилцаа холбоо нь тань шиг гадаад зах зээлийг зорьж буй удирдагч, манлайлагчийг зөв газарт нь зөв хүнтэй тань үр ашигтай уулзалт хийхэд тань гүүр болно. Салбарын тэргүүлэгч болон ОУ-н зөвлөхүүд, байгууллагуудын сургалт илтгэлээс та экспортлогч болоход тулгарч буй бэрхшээл, түгээмэл гаргадаг алдаа дутагдал болон түүнийг хэрхэн даван туулсан Дотоодын болон ОУ-н туршлагаас суралца мөн төр засгийн бодлогоос хувийн хэвшлийн өдөр тутамд гарч байдаг ажил үйлчилгээ боломж мэдээллийг авч өөрийгөө болон хамт олноо хөгжүүлэх, суралцах бас ажлаа цаг хугацаа болоод хамгийн боломжит аргаар төлөвлөхөд тань хэрэгцээ мэдлэг мэдээллийг бид түгээх болно. Та магадгүй бизнесийн шинэ санаагаа энэ үеэр нээх боломжтой.